W konkursie MARIE do wygrania sukienka

W konkursie MARIE do wygrania sukienka

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Studio Mody MARIE

2. Organizatorem Konkursu jest STUDIO MARIE Łońska Maria

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.marie.com.pl i na profilu Facebook https://www.facebook.com/Studio.Mody.Marie/ w dniach od 10.04.2018 do 14.04.2018 roku (do godziny 23:59).

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Studio MARIE,

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Studio MARIE

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest: Sukienka MARIE „żółte maki” w rozmiarach 36-44 lub Sukienka „niebiesko-białe magnolie” w rozmiarach 44-48 o wartości 199 zł.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony/a przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/Studio.Mody.Marie/ zamieści komentarz z odpowiedzią na pytanie:

Jaki jest Twój ulubiony motyw wzoru w sukience?

Polubienie profilu https://www.facebook.com/Studio.Mody.Marie/ będzie dodatkowym atutem uczestnika przy wyborze zwycięzcy.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony/a o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres biuro@marie-moda.com lub poprzez Messengera: https://www.facebook.com/Studio.Mody.Marie/ w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Studio MARIE

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Studio MARIE

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.marie.com.pl

Leave a Reply

All fields are required

Name:
E-mail: (Not Published)
Comment: