REGULAMIN SKLEPU

                                                                    od 25-05-2018r.

Regulamin sklepu internetowego Producenta Odzieży Damskiej Studio Mody MARIE www.marie.com.pl

Sklep Internetowy Studio Mody MARIE działający pod adresem www.marie.com.pl , prowadzony jest przez Studio MARIE z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Turystyczna 89, NIP: 879-100-42-62. Regon numer: 870040218.


1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów swojej marki za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, a Sprzedający potwierdzi zamówienie drogą elektroniczną lub telefoniczną.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku płatności „za pobraniem” - od 1 do 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 1 do 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 1 do 2 dni roboczych.

6. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
- przy odbiorze: należność pobiera kurier,
- przelewem bankowym na konto sklepu, nr konta w BRE Multibank 63 1140 2017 0000 4202 0387 7867 Studio MARIE, ul. Turystyczna 89, 87-100 Toruń, w tytule przelewu: typ, rozmiar, kolor produktu, ewentualnie wersja i specjalne cechy.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem tpay płatności internetowe


11. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem:
- firmy kurierskiej DPD: Koszt dostawy:
10,00 zł – w przypadku płatności przelewem, kartą lub przedpłatą (np. PayPal)

15,00 zł - w przypadku płatności „za pobraniem"

Kupujący może być zwolniony z opłaty za przesyłkę, jeśli kwota zakupu jest wyższa niż 500zł.

12. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy w Toruniu

15. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym www.marie.com.pl , są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.


16. Zwrot towaru.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego. 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem fiskalnym. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Odzież szyta na miarę nie podlega zwrotowi.

17. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim ukryte wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Studio Mody MARIE, 87-100 Toruń, ul. Turystyczna 89.. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon fiskalny oraz wyczerpujący opis przyczyny reklamacji podpisany przez Kupującego. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

18. Dane osobowe i RODO

Administratorem danych osobowych jest Administrator. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane Administratorowi wyłącznie przez Użytkownika. 


Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922), ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)(Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.). 

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu identyfikowania Konta Użytkownika, realizacji funkcji Serwisu, w tym wysyłki newslettera. 

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość korzystania z funkcjonalności Sklepu. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres funkcjonowania Sklepu i realizowania przez niego celów do których dane zostały udostępnione lub do czasu usunięciu Konta przez Użytkownika. W przypadku, gdy ustanie cel przechowywania danych, zostaną one usunięte, chyba że na podstawie obowiązujących przepisów prawa Administrator ma obowiązek dłuższego ich przechowywania. 

Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Administratora. 

Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. 

Dane Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do potrzeb i zainteresowań Użytkowników. 

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

Nie przekazujemy Państwa danych żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na naszą rzecz na podstawie odrębnych umów, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, np. kurierowi.

Dane Użytkowników są chronione przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem niezgodnie z przepisami prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. System informatyczny w którym przetwarzamy dane spełnia wymogi z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024). 

19. Postanowienia końcowe 


Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. 

Każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości na stronie internetowej oraz w przypadku Użytkownika zarejestrowanego, przesyłana w formie listu elektronicznego na adres mailowy Użytkownika. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Serwisu, uważa się, że zmiany zostały zaakceptowane przez Użytkownika. Oświadczenie to należy przesłać na Email Kontaktowy. 

Ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień Regulaminu należy do Administratora. 

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym wyrokiem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 

Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres biuro@marie-moda.com lub pocztą tradycyjną: Studio MARIE, ul. Turystyczna 89. 87-100 TORUŃ, POLSKA

FORMULARZ ZWROTU / ZAMIANY TOWARU*

*właściwe podkreślić

NUMER ZAMÓWIENIA: ....................................

DATA ZAMÓWIENIA: .......................................

NUMER FAKTURY/PARAGONU: ..........................

IMIĘ I NAZWISKO: ..............................................................................................................................

ADRES: ..............................................................................................................................................

TELEFON: ............................................................................................

EMAIL: ................................................................................................

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: (zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta) nazwa Banku: ......................................................................................................................................

Numer rachunku ..................................................................................................................................

NAZWA TOWARU .................................................................................................................................

ILOŚĆ ........

CENA BRUTTO z VAT ............................................................................................................................

PRZYCZYNA ZWROTU ...........................................................................................................................

Uwagi Klienta: ...........................................................................................................................................................

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

...................................

(czytelny podpis Klienta)

.........................................................................

REGULAMIN

BONY PODARUNKOWE MARIE

§ 1

  1. Niniejszy Regulamin określa, wiążące każdego Klienta, zasady nabywania towarów z kolekcji marki MARIE (Studio Mody MARIE) poprzez zakup Bonów Podarunkowych MARIE.

    2. Miejscem sprzedaży jest Salon Firmowy Studio Mody MARIE w Toruniu przy ul. Turystycznej 89 w godzinach otwarcia (standardowo od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 17.00 oraz w soboty od godz. 10.00 do 13:00 w wyłączeniem świąt państwowych i dni wolnych) oraz online, tzn. za pośrednictwem internetu: w tym sklepu internetowego www.marie.com.pl (ex www.marie-moda.com)

    Sprzedaż nie dotyczy salonów partnerskich.

§ 2

  1. Bony Podarunkowe nie podlegają zwrotowi.

2. Okres ważności Bonów Podarunkowych MARIE wynosi 1 rok od daty zakupu.

3. Bonów Podarunkowych MARIE nie można wymieniać na gotówkę.

4. Bonów Podarunkowych MARIE można używać w Salonie Firmowym Studio Mody MARIE przy ul. Turystycznej 89 w Toruniu.

5. Bonami Podarunkowymi MARIE można zapłacić za całe zamówienie lub jego część.

6. Do zakupu Bonów Podarunkowych MARIE wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie i po uprzednim zgłoszeniu chęci, faktura VAT

7. Odbiór zapakowanego Bonu Podarunkowego następuje w Studio Mody MARIE w Toruniu ul. Turystyczna 89 lub poprzez wysyłkę na życzenie Klienta za dodatkową opłatą wynoszącą 12,30PLN w przypadku bonów o wartości poniżej 200PLN. Bony o wartości 200 PLN i powyżej wysyłane bez dodatkowych kosztów.

§ 3

1. Informacja o Bonach Podarunkowych zawarta w internecie, prasie i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego.

§ 4

Organizator ma prawo odwołać lub zakończyć sprzedaż Bonów Podarunkowych bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Salonie Firmowym Studio Mody MARIE w Toruniu ul. Turystyczna 89 lub w Internecie na profilu marki MARIE lub na stronie internetowej firmy.

§ 5

Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 6

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

  2. Organizator udostępni do wglądu Regulamin w Salonie Firmowym Studio Mody MARIE w Toruniu ul. Turystyczna 89. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Studio Mody MARIE: w Toruniu.